CONFIRMED LIST 2021

Sl. Reg. No Name Category
251 NM-2021-251 BHASKAR RABHA 10KM Endurance Run
252 NM-2021-252 DHONTI DUTTA 5KM Dream Run
253 NM-2021-253 MOUSUM RAJKHOWA 5KM Dream Run
254 NM-2021-254 MONUJ GHATUWAL 5KM Dream Run
255 NM-2021-255 ZIAUR RAHMAN 10KM Endurance Run
256 NM-2021-256 SONIA TANTI 5KM Dream Run
257 NM-2021-257 RUHIT ROBIDAS 10KM Endurance Run
258 NM-2021-258 AMLAN JYOTI SAIKIA 5KM Dream Run
259 NM-2021-259 HOBIBUR RAHMAN 5KM Dream Run
260 NM-2021-260 ANITA BAWRI 10KM Endurance Run
261 NM-2021-261 AMON BHUYAN 5KM Dream Run
262 NM-2021-262 SAIBA TANTI 5KM Dream Run
263 NM-2021-263 BIRAT DOLEY 5KM Dream Run
264 NM-2021-264 HOBIBUR RAHMAN 21.098KM Half Marathon
265 NM-2021-265 ATUL BORAH 5KM Dream Run
266 NM-2021-266 DEBANGKOR SAIKIA 5KM Dream Run
267 NM-2021-267 GOBIN TANTI 5KM Dream Run
268 NM-2021-268 ANJAN CHINTE 10KM Endurance Run
269 NM-2021-269 DIPU URANG 10KM Endurance Run
270 NM-2021-270 DEBANGKOR SAIKIA 10KM Endurance Run
271 NM-2021-271 BIKASH BHUYAN 5KM Dream Run
272 NM-2021-272 SAHIL KUMAR TANTI 5KM Dream Run
273 NM-2021-273 SUMAN BARMAN 5KM Dream Run
274 NM-2021-274 BIKASH DOLEY 21.098KM Half Marathon
275 NM-2021-275 PARBOTI HEMROM 5KM Dream Run
276 NM-2021-276 SONDIP TAI 5KM Dream Run
277 NM-2021-277 ENOS SAORA 5KM Dream Run
278 NM-2021-278 PRIYOBROT KASHYAP 5KM Dream Run
279 NM-2021-279 RAKESH DAS 5KM Dream Run
280 NM-2021-280 ROHIT TANTI 5KM Dream Run
281 NM-2021-281 RAJIB GOGOI 10KM Endurance Run
282 NM-2021-282 DERAJUDDIN AHMED 5KM Dream Run
283 NM-2021-283 ROBINASH LOYING 5KM Dream Run
284 NM-2021-284 DIGANTA PEGU 10KM Endurance Run
285 NM-2021-285 AMLAN BORBORAH 5KM Dream Run
286 NM-2021-286 AJOY CHAWTAL 5KM Dream Run
287 NM-2021-287 BHABEN DOLEY 10KM Endurance Run
288 NM-2021-288 RAJIV KURMI MONIKA RIJIV 5KM Dream Run
289 NM-2021-289 KANKANA SAIKA 5KM Dream Run
290 NM-2021-290 BIDHATA PANKIA 10KM Endurance Run
291 NM-2021-291 PROFULLA LOYING 5KM Dream Run
292 NM-2021-292 POLAKH DOLEY 5KM Dream Run
293 NM-2021-293 AJOY TOSSA 5KM Dream Run
294 NM-2021-294 SIMITRA URANG 21.098KM Half Marathon
295 NM-2021-295 SAURAB THAPA 5KM Dream Run
296 NM-2021-296 ISHAN UDIT GOGOI 10KM Endurance Run
297 NM-2021-297 TILOK PATHORI 5KM Dream Run
298 NM-2021-298 BISHNU BAWRI 5KM Dream Run
299 NM-2021-299 CHAMPAK BORA 5KM Dream Run
300 NM-2021-300 ASHIS SARMAH 5KM Dream Run

Event Category

We have three categories of Marathon